Obchodní podmínky

OBECNÁ USTANOVENÍ

Těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále také jako „VOP“) se řídí právní vztahy mezi subjektemMazars Llp the Pinnacle 160 Midsummer Boulevard Milton Keynes MK9 1FF Buckinghamshire Spojené království (dále jen „prodávající“) a každou osobou, která je kupujícím zboží nabízeného prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu https://supplements-us.to/, které vznikají při koupi uvedeného zboží.

Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy podle ustanovení § 588 a násl. ve spojení s ustanovením § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník (dále jen „OP“)

Kupující v kupní smlouvě, resp. potvrzením v objednávce přistupuje k VOP a zavazuje řídit se jimi. Od těchto VOP je možné se odchýlit jen na základě písemné dohody prodávajícího a kupujícího.

V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odchylně od VOP, budou ustanovení takové kupní smlouvy upřednostněna před VOP.

VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

“Kupující” je fyzická nebo právnická osoba, která si objednala a zaplatila za zboží prostřednictvím internetového obchodu www.gladiatormuscle.sk (dále jen “kupující”).

“Příjemce” je fyzická nebo právnická osoba, které má být objednané zboží doručeno (dále jen “příjemce”).

“Zboží” je produkt objednaný prostřednictvím internetového obchodu https://supplements-us.to/ (dále jen “zboží”).

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající je povinen:

dodat příjemci zboží v dohodnutém množství a kvalitě,

umožnit příjemci nabytí vlastnického práva ke zboží.

Prodávající má právo na řádné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Kupující je povinen:

zaplatit prodávajícímu kupní cenu při objednávce zboží,

nepoškozovat dobré jméno a pověst prodávajícího,

úplně a přesně uvést všechny požadované údaje v objednávce.

Kupující má právo na dodání zboží příjemci specifikovaného v objednávce a to v množství, jakosti, termínu a místě stanoveném kupujícím.

OBJEDNÁVKA – UZAVŘENÍ SMLOUVY

Kupující má možnost si vybrat zboží v internetovém obchodě www.gladiatormuscle.sk, které určí k doručení příjemci.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který se považuje v souladu se zákonem č.j. 102/2014 Sb. ve znění pozdějších změn a předpisů za smlouvu uzavíranou na dálku vzniká potvrzením ze strany prodávajícího (emailem) kupujícímu. Prodávající má povinnost potvrdit vznik smluvního vztahu kupujícímu nejpozději ve lhůtě do 24 hodin. od přijetí objednávky. Na uvedenou e-mailovou adresu budou kupujícímu v případě potřeby zasílány veškeré další informace ohledně objednávky.

Kupující je povinen vyplnit pravdivě a přesně všechny údaje v objednávce, jinak odpovídá za nedoručení zboží či případnou škodu, která prodávajícímu v důsledku nesprávných a neúplně zadaných údajů vznikne.

Kupujícímu bude doručen potvrzující email o uskutečněné objednávce.

STORNOVÁNÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Objednávku lze stornovat bezúplatně do okamžiku jejího potvrzení a to zasláním mailu prodávajícímu [email protected].

Prodávající má právo zrušit objednávku a od smlouvy odstoupit, pokud z důvodu nedostupnosti zboží ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu v požadované lhůtě nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě https://supplements-us.to/

V případě již zaplacené kupní ceny nebo její části budou finanční prostředky vráceny kupujícímu na jím určený účet ve lhůtě do 14 dnů od platného zrušení objednávky.

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Po uplynutí této lhůty toto právo zaniká (ve smyslu § 12 Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji (zákon č. 122/2013 Sb.)). při nákupu v klasickém „kamenném” obchodě, a to v rozsahu potřebném ke zjištění povahy, charakteristik a fungování zboží. Spotřebitel je zodpovědný za jakékoli snížení hodnoty zboží. Odzkoušet tedy neznamená začít zboží používat a po několika dnech vrátit prodávajícímu.

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od začátku ruší, vrátí nebo nahradí si smluvní strany všechna vzájemně přijatá plnění. Při vrácení zboží se sníženou hodnotou v důsledku zacházení s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění jeho povahy, vlastností a funkčnosti, bude spotřebiteli vrácena pouze alikvotní část kupní ceny odpovídající hodnotě vráceného zboží.

Pokud spotřebitel od smlouvy odstoupí, je třeba, aby vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy odeslal prostřednictvím emailu na [email protected] nebo prostřednictvím pošty.

Pokud spotřebitel od smlouvy odstoupí, musí na vlastní náklady doručit zboží bezpečným způsobem (Česká pošta 1.třída, kurýr, osobně…) na adresu, která mu bude písemně nebo elektronicky oznámena a to do 14 dnů ode dne odstoupení.

DODACÍ PODMÍNKY

kupující má na výběr tyto možnosti doručení:

kurýrní společnost

poštovní kurýr

Skladové zboží je obvykle expedováno do 48 hodin od přijetí objednávky.

Pokud zboží uvedené v objednávce není na skladě, kupující o tom budeme informovat.

Kupující je povinen zboží od přepravce převzít. Doporučujeme zkontrolovat nepoškozenost obalu, počet balíků a v případě nesrovnalostí neprodleně kontaktovat prodávajícího.

Faktura, daňový doklad bude vložen v balíku.

CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny ceny zboží. Ceny uvedené v e-shopu se mohou lišit a kupující nemá právo dodatečně se dožadovat jiné ceny, než ceny předem dohodnuté.

Všechny ceny za zboží a veškeré poplatky v e-shopu jsou uváděny včetně DPH.

Kupující je povinen uhradit cenu za zboží. Objednávka zboží a jeho následná koupě se realizuje prostřednictvím e-shopu, kroky, způsoby a posloupností na něm stanovenou.

kupující může realizovat platbu za objednané zboží jedním z následujících způsobů, prostřednictvím:

Platba hotově – dobírka – zpoplatněno 1.5€, 45czk

Platba bankovním převodem

Výše poštovného podle hodnoty objednávky je následující:

ZÁRUKA

Provozovatel poskytuje záruku na zboží v trvání 24 měsíců, pokud u konkrétního výrobku není uvedeno jinak. Záruka začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Kupující je povinen před prvním použitím zboží řádně se seznámit s návodem a se záručními podmínkami.

Kupující má právo uplatnit si u Provozovatele záruku pouze v případě zboží vykazujícího vady, které zavinil výrobce, není po záruční době, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u provozovatele. V ostatních případech nebude moci prodávající opravit poškozené zboží v rámci záruky a v případě, že kupující po upozornění na tuto skutečnost požádá o jeho opravu, bude povinen uhradit provozovateli náklady spojené s provedením servisního zásahu a opravou takového zboží. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození zboží kupujícím, používání zboží v neodpovídajících, resp. nevhodných podmínkách, neodborné zacházení, zanedbání péče o zboží, neodbornou montáž, nesprávnou manipulaci a používání zboží, nesprávné ošetřování zboží, neodbornou instalaci. Všechny právem uplatněné opravy jsou v záruční době bezplatné. Oprávnění k bezplatné záruční opravě zaniká iv případě neodborného zásahu do výrobku během záruční doby jinou než oprávněnou osobou. Provozovatel si zároveň vyhrazuje právo nevracet za takové zboží peníze a právo nezaměnit jej za jiné zboží.

Záruka se také nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné události, živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních podmínek nebo provozem v extrémních a neobvyklých podmínkách.

Pokud je nutné zboží opravit nebo vyměnit, kupující je povinen zboží zaslat výhradně pouze prostřednictvím České pošty, 1. třídou nebo kurýrem na adresu, která mu bude písemně nebo elektronicky sdělena. Zboží je nutno dobře zabalit, se všemi náležitostmi, tak aby nedošlo k jakémukoli možnému poškození.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel internetového obchodu odpovědná za zpracování osobních údajů podle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, (dále jen GDPR)

Více informací o zásadách zpracování osobních údajů naleznete na tomto odkazu.

SOUBORY COOKIES

Tyto webové stránky používají soubory cookies k zapamatování uživatelských nastavení, pro lepší přizpůsobení reklam zájmům návštěvníků a pro nezbytnou funkcionalitu webstránek.

Více informací o souborech cookies naleznete na tomto odkazu.

ODPOVĚDNOST

Podmínkou pro platnost kupní smlouvy je vyplnění všech povinně vyznačených údajů v objednávkovém formuláři.

Prodávající neodpovídá za nedoručení zásilky nebo za její zdržení v případě, že nedoručení bylo způsobeno nedostatky na straně kupujícího, například nesprávně uvedená adresa kupujícím na doručení zboží, nesprávné uvedení telefonického kontaktu na kupujícího, nebo nesprávné uvedení jakýchkoli jiných informací, které se ukáží jako nepravdivé a v důsledku kterých nemohlo dojít k řádnému doručení zboží.

Prodávající neodpovídá za nedoručení zboží, pokud zboží odmítla převzít osoba, které měla být doručena dle údajů v objednávce kupujícího.

Prodávající neodpovídá za nedoručení zboží, jestliže osoba, které mělo být zboží doručeno, byla nezastižitelná.

Pokud objednané zboží prodávající nemůže doručit z důvodů na straně prodávajícího, kupujícím zaplacená kupní cena bude kupujícímu vrácena na bankovní účet.

Prodávající neodpovídá za pozdní dodání, poškození zboží zaviněné kurýrní službou.

ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Na základě novelizovaného Zákona č.j. 102/2014 a Zákona č.. 391/2015 o alternativním řešení spotřebitelských sporů, má spotřebitel právo na alternativní (mimosoudní) způsob řešení sporů.

Návrh může podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Sz. K podání návrhu může využít formulář, jehož vzor je dostupný i na webovém sídle příslušného ministerstva a každého subjektu alternativního řešení sporů.

Seznam subjektů alternativního řešení sporů: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitele/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/seznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.

Adresa na podávání podání v elektronické podobě na Slovenskou obchodní inspekci je [email protected]

Subjekt alternativního řešení sporů může návrh spotřebitele odmítnout, např.: – pokud vyčíslitelná hodnota sporu nepřesahuje částku 20 eur; – pokud je s ohledem na všechny okolnosti zřejmé, že alternativní řešení sporu by bylo možné vést pouze s vyvinutím nepřiměřeného úsilí, a podobně.

Spotřebitel může podat stížnost také prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Stížnost zde může podat spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

Náklady spojené s alternativním řešením sporu nese každá ze stran sporu samostatně bez možnosti jejich náhrady.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek a povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího https://supplements-us.to.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu vyplněním objednávky a potvrzeným souhlasem.

Kupující prohlašuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

Prodávající a kupující se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 01.09.2022.